Všeobecné obchodné podmienky

Posledná aktualizácia 2. augusta

0. Definície pojmov

 1. Zákazník, ďalej ako použivateľ, uživateľ alebo kupujúci, je každý, kto sa zaregistruje na stránkach HostNow
 2. Všeobecné obchodné podmienky, ďalej ako VOP, sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, s ktorými použivateľ súhlasí pri registrácií
 3. Administrátori stránky, ďalej aj ako administrátori, administrátor alebo prevádzkovateľ, sú osoby, ktoré zodpovedajú a zaisťujú chod stránky a starajú sa o ňu
 4. Webová stránka, ďalej aj ako web alebo uverejnený obsah, je obsah, ktorí zákazníci nahrajú na naše servery a prostredníctvom našich služieb majú na svojich webových stránkach

1. Úvodné ustanovenia

 1. HostNow, dostupný na stránke https://hostnow.cz/ je práca chránená autorskými právami prislúchajúcimi autorom HostNow. Niektoré časti stránky môžu podliehať dodatočným pravidlám, smerniciam a podmienkam, ktoré budú uverejnené na danej stránke, ktorá nadväzuje na tieto ustanovenia.
 2. Všetky všeobecné pravidlá, podmienky a smernice sú vpísané do týchto podmienok. Tieto všeobecné obchodné podmienky zahŕňajú všetky legálne späté termíny a podmienky ktoré dohliadajú na použitie tejto stránky.
 3. Prihlásením sa alebo registráciou do tejto stránky súhlasíte s týmito podmienkami a potvrdzujete, že máte dostatočné právo a kapacitu na súhlasenie s týmito podmienkami. Mali by ste byť aspoň 18 ročný a/alebo mať súhlas zákonného zástupcu na používanie tejto stránky.
 4. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito podmienkami, neprihlasujte sa do tejto stránky a/alebo ju nepoužívajte. Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, kontaktujte nás na [email protected]

2. Popis služieb

 1. Služba "Webhosting" je služba, ktorá zákazníkovi umožňuje nahrať obsah na svoju doménu a urobiť ho dostupným na internete.

3. Pravidlá zákazníkov

 1. Predmetom služieb poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok zákazníka. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia služieb poskytovateľa podľa týchto VOP uživateľom. Uživateľ nezodpovedá za činnosť poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme uživateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môže byť vydaná písomne, elektronicky prostredníctvom administračného rozhrania hostingu, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
 2. Obsah ktorý zákazník nahrá na naše servery a zverejní na svojej webovej stránke nesmie nijak porušovať zákony Slovenskej Republiky a Európskej Únie, iné platné medzinárodné práva a pravidlá zákazníkov. Za tento uverejnený obsah má úplnu zodpovednosť zákazník, ktorý ho nahral alebo vytvoril. Poskytovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za tento obsah.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú uživateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v uživateľových aplikáciach alebo nastaveniach prenikla na www stránku uživateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta užiovateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním poškodením, vymazaním znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo a to ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
 4. Obsah uverejnený zákazníkom nesmie nijak poškodzovať dobŕe meno hostingu.
 5. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať erotický a pornografický obsah (text, obrázky, videá apod.).
 6. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie.
 7. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním.
 8. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať download servery.
 9. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať nelegálne získaný softvér za účelom ďaľšieho predaja alebo poskytovania tretím osobám.
 10. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (spamu)
 11. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, mp4)
 12. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať odkazy, údaje a dáta týkajúce sa hazardnej hry, ktorej nebola udelená licencia podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, vrátane poskytovania zakázanej ponuky hazardnej hry, propagovania alebo prevádzkovania hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa osobitného zákona.
 13. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať akékoľvek odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.
 14. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií.
 15. Zákazník je povinný na zariadenia poskytovateľa neumiestňovať obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena právnickej osoby.
 16. Zákazník má zakázané využívať alebo zneužívať chyby stránky hostnow.cz a musí ich okamžite nahlásiť. Zákazník sa nesmie pokúšať napadnúť servery HostNow útokom DDoS, alebo vykonávať iné útoky voči týmto serverom.
 17. Zákazník ma povinnosť uviesť pravdivé údaje do svojho profilu.
 18. Zákazník sa nesmie nijak pokúšať poškodiť meno HostNow.cz šírením nepravdivých správ ani žiadnym iným spôsobom, ktorý zahrňuje klamstvá a zveličenú realitu.
 19. Zákazník sa registrovaním na stránkach HostNow vzdáva akéhokoľvek práva na podanie žaloby voči webhostingu HostNow.
 20. Zákazník je povinný nevyužívať dátový priestor a prenosové kapacity na účely skladovania a archívovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s webovou stránkou zákazníka, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi uživateľmi.
 21. Zákazník je povinný nevyužívať priestor služieb spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších zákazníkov poskytovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzovať poskytovateľa.
 22. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.
 23. Pokiaľ zákazník nemá na svojom účte dostatok kreditu, budú mu jeho služby zamrazené a pokiaľ ich do 7 dní neobnoví, budú zmazané bez nároku na obnovu.
 24. Zákazník je povinný nevyťažovať výkonnosť serverov HostNow bez zmyslu a v prípade, ak chce na servery HostNow umiestniť náročnejší projekt, je povinný s tým oboznámiť zákaznícku podporu.
 25. Každý zákazník má povolené vlastniť iba 1 účet na stránkach HostNow. V opačnom prípade je povinný s tým oboznámiť zákaznícku podporu prostredníctvom emailovej adresy [email protected] alebo prostredníctvom ticketoveho systému v administrácií.
 26. Zákazník má striktne zakázané šíriť z webovej stránky hostovanej na webhostingu HostNow spam, ktorý má za účelom kradnúť dáta a/alebo prihlasovacie údaje do iných služieb.
 27. Zákazník ma striktne zakázané uverejňovať na svojich webových stránkach nelegálny obsah.
 28. V prípade porušenia týchto pravidiel je zákazník nútený nahradiť všetku spôsobenú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, ak sa zmlúvne strany nedohodnú inak. Pokiaľ sa jedná o nelegálnu činnosť, ktorú zákazník vykonával na serveroch HostNow bude zákazníkovi vyvodená zodpovednosť a autority budú oboznámené.
 29. Zákazník ma zakázané zneužívať chyby HostNow a je povinný okamžite o všetkých chybách oznámiť ich zákazníckej podpore.
 30. Zákazník má zakázané zneužívať služby zákazníckej podpory a tvoriť falošné žiadosti.
 31. Zákazník má povinnosť pokryť všetky spôsobené škody zapríčinené jeho nepatrnosťou.
 32. Zákazník má povinnosť nevytvárať projekty a neobjednávať si služby pod doménou, ktorej vlastníctvo nedokáže preukázať.

4. Práva zákazníkov

 1. Použivateľ má právo nakupovať kredit na stránkach HostNow avšak nesmie ho nijak predávať.
 2. Zákazník má právo žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania služieb v prípade zavinenia poskytovateľom, o vrátenie ktorej uživateľ požiada poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania služieb, alebo na predĺženie doby poskytovania služieb o 1 deň za každé prerušenie poskytovania služby v predplatenom období zavinené poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 12 hodín, pokiaľ sa nedohodli inak. Vrátenie ceny je výlučne vo forme vrátenia kreditov na účet zákazníka.
 3. Zákazník má právo vymazať všetok obsah, ktorý uverejnil alebo nahral na servery HostNow, avšak tak stráca právo na akékoľvek vrátenie dát, ktoré svojou akciou zmazal tiež.
 4. Zákazník ma právo kontaktovať zákaznícku podporu HostNow na emailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom ticketového systému v administrácií pri dodržaní Pravidiel použivateľov.
 5. Zákazník má právo vymazať všetok obsah, ktorý uverejnil alebo nahral na servery HostNow, avšak tak stráca právo na akékoľvek vrátenie dát, ktoré svojou akciou zmazal tiež.
 6. Použivateľ má právo vyjadriť nespokojnosť so službami HostNow odoslaním správy na emailovú adresu [email protected] alebo prostredníctvom ticketového systému v administrácií. Zákaznícka podpora sa snaží všetkým sťažnostiam vyhovieť a robíme čo je v našich silách aby sme zaručili spokojnosť našich zákazníkov.
 7. Zákazník má právo vyžiadať si úplne vymazanie všetkych svojich záznamov a dát zo serverov HostNow.
 8. Zákazník má plné právo využívať služby HostNow pokiaľ dodržuje pravidlá zákazníkov.

5. Pravidlá zákazníckej podpory

 1. Zákaznícka podpora nesmie od zákazníka žiadať akékoľvek prihlasovacie údaje
 2. Zákaznícka podpora nesmie bez dôvodu prehľadávať projektové súbory zákazníkov.

6. Práva zákazníckej podpory

 1. Zákaznícka podpora má právo zamietnuť žiadosť zákazníka v prípade ak obsahuje vulgarizmy, je neúctivá, obsahuje satiru alebo inak znevažuje zákaznícku podporu.
 2. Zákaznícka podpora má právo označiť žiadosť ako vyriešenú v prípade, že zákazník je neaktívny po dobu 7 dní.
 3. Zákaznícka podpora má právo zrušiť projekty zákazníka v prípade, že porušujú pravidlá zákazníkov.
 4. Zákaznícka podpora má právo zamietnuť žiadosť zákazníka pokiaľ usúdi, že je nevhodná alebo porušuje pravidlá zákazníkov.

7. Práva prevádzkovateľa a administrátorov

 1. Prevádzkovateľ a administrátori, ďalej len ako administrátori, majú plné právo zmazať akýkoľvek zákaznícky projekt bez udania dôvodu.
 2. Administrátori majú plné právo zmazať akýkoľvek zákaznícky účet bez udania dôvodu.
 3. Administrátori majú plné právo upraviť VOP bez oznámenia.
 4. Administrátori majú plné právo kedykoľvek zmeniť alebo úplne zrušiť aktuálnu ponuku. Musia to však oznámiť použivateľovi najneskôr týždeň pred samotným zrušením / zmenením služby.
 5. Administrátori majú plné právo kedykoľvek dočasne obmedziť, zmeniť alebo upraviť projekt zákazníka, v prípade ak poskytovateľ z dôvodu problémov nie je v aktuálnej situácií schopný poskytnúť zákazníkom stabilné služby ako bolo sľúbené.
 6. Administrátori majú plné právo kedykoľvek dočasne obmedziť, zmeniť alebo upraviť projekt zákazníka, v prípade ak poskytovateľ z dôvodu problémov nie je v aktuálnej situácií schopný poskytnúť zákazníkom stabilné služby ako bolo sľúbené.
 7. Administrátori majú plné právo odmietnuť poskytovanie služieb uživateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie služieb dočasne pozastavené alebo poskytovateľ podnikajúci v tom istom odbore odstúpil od zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností uživateľom
 8. Poskytovateľ a administrátori majú plné právo informovať zákazníka o produktoch týkajúcich sa služby a iných aktivitách poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Takáto informácia sa nepovažuje za spam.

8. Povinnosti prevádzkovateľa a administrátorov

 1. Prevádzkovateľ a administrátori, ďalej len ako administrátori, sú zodpovední za chod serverov a sú povinní zabezpečovať funkčnosť hostingu.
 2. Administrátori sú povinní aktualizovať programové vybavenie servera, a to z hľadiska funkčnosti aj bezpečnosti servera.
 3. Administrátori sú povinní vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní služieb hostingu.
 4. Administrátori sú povinní vykonávať plánované preventívne odpojenie služieb s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardvéru, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia servera, ďalej len ako výpadok služieb.
 5. Administrátori sú povinní informovať o plánovanom výpadku služieb na svojej webovej stránke, prostredníctvom emailov, na Discord servery hostingu alebo iným vhodným spôsobom.
 6. Administrátori sú povinní plniť ďaľšie povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a z Podmienok ochrany súkromia.
 7. Administrátori sú povinní informovať zákazníka bez zbytočného odkladu o plánovaných obmedzeniach, prerušeniach alebo zmenách v poskytovaní služieb alebo plánované opatrenia prevádzkované v sieti internet a na zariadeniach poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služieb.

9. Komunikácia medzi zákazníkom a poskytovateľom

 1. Komunikácia medzi zmlúvnymi stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme prostredníctvom administračného rozhrania hostingu(inak nazvané tiež aj ticketovým systémom) alebo prostredníctvom emailov (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).
 2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania služieb alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa užívateľa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná užívateľom.
 3. Uživateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby a platba je uhradená až po príchode peňazí na účet poskytovateľa. V opačnom prípade poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytoavteľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícií. V prípade, že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v administračnom rozhraní služieb do stavu "ZAPLATENÉ", uživateľ musí okamžite informovať poskytovateľa a poskytnúť mu informácie vedúce k úspešnej identifikácií platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu a ďaľšie, ktoré si môže poskytovateľ vyžiadať)

10. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 2. Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 4. augusta 2020.
 3. Tieto všeobecné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách zo dňa 2. augusta 2020. Toto úplne znenie VOP nadobúda účinnosť 4. augusta 2020.

Hostujte svoj web u nás a ušetrite!

Pridajte sa k nám! Na vytvorenie vášho projektu nie je potrebné uvádzať žiadne platobné údaje ani sa nijak viazať. Jednoducho povedané, je to zadarmo a za pokus nič nedáte!

© HostNow.cz 2021